4.9.2019
JN
> Javno naročanje

Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije (DKOM)

Odvetnika sta predstavljena izhodišča podrobneje obravnavala v prispevku, objavljenem v Pravni praksi, št. 2019/39, str. 8-101.

Veljavna ureditev pravnega varstva v postopkih javnega naročanja ne omogoča polnega sodnega varstva zoper odločitve Državne revizijske komisije in je bila zaradi tega večkrat kritizirana kot neustrezna. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) namreč ne predvideva rednih ali izrednih pravnih sredstev zoper odločitve DKOM, niti zoper njih ni dopusten upravni spor. V petem poglavju z naslovom Sodno varstvo sicer predvideva dva načina (omejenega) sodnega varstva, in sicer (i) izpodbojnost pogodbe, sklenjene na podlagi javnega naročila, in (ii) povrnitev škode. Vendar pa sodišče v nobenem izmed teh primerov ne odloča o pravilnosti in zakonitosti odločitev DKOM, ki jih s temi sredstvi ni mogoče razveljaviti ali spremeniti.

Čeprav je Ustavno sodišče ugotovilo, da taka ureditev ni v nasprotju z Ustavo, so pomisleki glede neustreznosti takšne ureditve ostali. Zato se je zdel dobrodošel predlog novele ZPVPJN (EVA: 2019-3130-0009)2, katere cilj je med drugim tudi ureditev polnega sodnega varstva zoper odločitve DKOM z možnostjo sprožitve upravnega spora. Vendar pa podrobnejši pregled predlaganih sprememb pokaže, da bistvenih sprememb vendarle ne gre pričakovati, ker novela predvideva zgolj možnost vložitve ugotovitvene tožbe v upravnem sporu, ki pa ne omogoča razveljavitve ali spremembe odločitve DKOM.

Po mnenju predlagatelja je končni cilj zakonodaje na področju javnega naročanja, kot tudi predlagane novele, da sta oddaja in izvedba javnega naročila hitri in učinkoviti, saj se z javnim naročanjem zagotavljajo blago, storitve in gradnje, potrebne za opravljanje nalog javnega sektorja. S tem argumentom se zagovorniki obstoječe ureditve največkrat upirajo možnosti uvedbe polnega sodnega varstva zoper odločitve DKOM. Vendar pa je cilj prava javnih naročil tudi zagotovitev transparentnosti, poštene konkurence med ponudniki in učinkovito pravno varstvo ponudnikov pred diskriminacijo in samovoljo naročnikov. Zato bi bilo potrebno po vzoru ureditve sodnega varstva zoper nekatere druge regulatorje (npr. ATVP, AVK, itd.) tudi zoper odločitve DKOM predvideti upravni spor, v katerem bi bilo mogoče tako odločitev izpodbijati glede njene celotne pravne in dejanske podlage, hkrati pa bi imelo sodišče tudi možnost razveljaviti ali spremeniti odločitev DKOM, česar pa kot navedeno, novela ZPVPJN ne predvideva.


1. https://www.pravnapraksa.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2019V32P8-10N1
2. https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/388113?disposition=inline