25.3.2020
COV
> COVID-19

Pravni izzivi v luči novega koronavirusa (COVID-19) – smernice Protikorona paket 1 – #PKP1

Vlada je včeraj, dne 24. 3. 2020, v javnost posredovala prve smernice za velik zakonodajni paket ukrepov, katerih cilj je omilitev posledic epidemije virusa COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Vlada omenjen zakonodaji paket imenuje kar Protikorona paket 1, ki se bo glede na predstavljene smernice osredotočal predvsem na (i) ukrepe za ohranjanje delovnih mest, (ii) ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, posebno tistih z nizkimi pokojninami, (iii) ukrepe za izredno pomoč samozaposlenim, (iv) ukrepe za ohranitev delovanja podjetij, (v) ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetij, (vi) znižanje sejnin in plač in oprostitev plačila storitev distribucije, (vii) ukrepe za pomoč kmetijstvu in (viii) ukrepe s področja javnih naročil. Spodaj bomo nekoliko razčlenili predvidene ukrepe, pri čemer je potrebno opozoriti, da omenjene smernice še niso oblikovane v obliki zakonskih določb, niti o njih sploh še ni razpravljal Državni zbor. Tako lahko pride do pomembnih odstopanj med smernicami in končnimi zakonskimi določbami Protikorona paketa, kot bo ta sprejet v Državnem zboru. Ne glede na to pa je pomembno, da se na zakonodajne ukrepe pripravite v naprej, saj sta v teh časih hitrost in fleksibilnost ključni tako za ohranitev gospodarstva kot za varnost državljanov. Prav tako so ukrepi obsežni in lahko pomembno vplivajo na uspešnost oz. samo preživetje gospodarskih subjektov. Predvideni ukrepi po Protikorona paketu 1 naj bi veljali za obdobje od uveljavitve zakona do konca maja.

i) ukrepi za ohranjanje delovnih mest

Na tem področju je predviden ukrep, s katerim bi vse prispevke zaposlenih, ki so v skladu z delovnopravno zakonodajo doma na čakanju, plačala država, s tem povezane pravice zavarovancev pa bi se v celoti ohranile. Poleg tega bi država dodatno sofinancirala še 20 % neto nadomestila zaposlenim, pri čemer je v ukrepu navedeno, da bi se upravičenost sofinanciranja ugotavljala po koncu poslovnega leta. Poleg tega je za vse delodajalce pomembno izpostaviti, da naj bi v času trajanja epidemije nadomestilo za bolniške odsotnosti že od prvega dne v celoti kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob tem pa še poudarjamo, da je podrobna predstavitev vseh ukrepov s področja delovnopravne zakonodaje, vključno s temi, ki jih vključujejo omenjene smernice Vlade, že na voljo na naši spletni strani, na naslovu: https://www.jadek-pensa.si/ad-victoriam-izzivi-in-ukrepi-delodajalcev-v-casu-koronavirusa/.

ii) ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, posebno tistih z nizkimi pokojninami

Poseben poudarek daje Vlada ukrepom izboljšanja socialnega položaja ljudi, posebno pa upokojencev, saj so glede na starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnosti epidemije. V tem delu je pomembno, da se status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (bodisi zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo itd.) izenači s statusom delavcev na čakanju. Poleg tega je predvideno, da bo delavcem, ki bodo zaradi posledic epidemije COVID-19 izgubili zaposlitev, avtomatično pripadalo nadomestilo za brezposelnost. Javnih servisov, ki se v času izbruha virusa COVID-19 ne izvajajo, gospodinjstva ne bodo zavezana plačati, hkrati pa se upokojenim plača solidarnostni dodatek, višina katerega bo odvisna od višine pokojnine, ki jo sicer prejemajo.

iii) ukrepi za izredno pomoč samozaposlenim

Za samozaposlene je predvidena izredna pomoč, do katere bodo upravičeni, če bodo podpisali posebno izjavo, s katero bodo razglasili prizadetost zaradi krize. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da se bo resničnost podanih podatkov naknadno preverjala in bo v primeru neresnično navedenih podatkov potrebno pomoč vrniti. Tem samozaposlenim, ki zaradi krize ne bodo mogla opravljati svoje dejavnosti ali bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače, se bo v tem obdobju odpisalo tudi prispevke. Prispevke bo v tem obdobju plačevala država, pravice zavarovancev pa se bodo ohranile. Prav tako bo do odmere dohodnine odloženo plačilo akontacij dohodnine.

iv) ukrepi za ohranitev delovanja podjetij

Na področju ukrepov za ohranitev delovanja podjetij je predvideno, da bo država plačala vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki bodo ostali na delovnem mestu, tako za delodajalca kot za delojemalca. Pri tem je pomembno opozoriti, da je predvideno, da se pravice zavarovancev in prihodki ohranjajo.

v) ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom

Država namerava odpravljati likvidnostne težave podjetij predvsem tako, da bo vzpostavila garancijsko shemo, s čimer bo omogočeno odkupovanje terjatev od slovenskih podjetij. Predvideno je, da bo plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike zamrznjeno. Prav tako namerava država zamrzniti uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev javnemu sektorju ter hkrati skrajšati plačilne roke zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev na 8 dni. Država prav tako namerava nameniti del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada za namen pomoči podjetjem in raziskovalnim institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem produktov za obvladovanje posledic koronavirusa.

vi) znižanje sejnin in plač ter oprostitev plačila storitev distribucije

Predvideno je, da se sejnine in druga nadomestila članov nadzornih svetov družb v neposredni ali posredni državni lasti znižajo za 30 %. Prav tako se bodo za enak odstotek znižale plače funkcionarjev na državni ravni. Prav tako je predvideno, da bo prišlo do oprostitve plačila storitev distribucije TV signala s strani RTV.

vii) ukrepi za pomoč kmetijstvu

Kmetijstvu država namerava pomagati tako, da bo nosilcem ali članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, dodelila finančno pomoč zaradi nezmožnosti za delo v višini 80 % minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Dalje je predvideno, da bi se kmetom in članom njihovih gospodarstev zmanjšali ali odpisali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prav tako je predviden ukrep znižanja plačila dajatve za katastrski dohodek za leto 2020 za 50 %. Prav tako so določeni ukrepi predvideni tudi za ribiška plovila in za gojitelje vodnih organizmov.

viii) ukrepi s področja javnih naročil

Pomemben ukrep je predviden tudi na področju uporabe ZJN-31 in sicer se mejne vrednosti za uporabo zakona pri t.i. evidenčnih naročilih povišajo iz 20.000 EUR na 40.000 EUR za blago in storitve ter iz 40.000 EUR na 80.000 EUR za gradnje. Prav tako je predvideno, da bo občinam oz. njihovim ožjim delom naloženo samostojno izvajanje javnih naročil.


1. Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, »ZJN-3«).