30.12.2021
COV
> COVID-19

Pregled pomembnejših določb PKP10 (Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19)

Državni zbor Republike Slovenije je dne 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (»ZDUPŠOP« ali »PKP10«). PKP10 bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Ker Državni svet ni izglasoval veta, pričakujemo, da bo PKP10 kmalu objavljen v Uradnem listu.

Zakonodajalec je kot vzrok za sprejem PKP10 navedel naraščanje števila okuženih z boleznijo COVID-19 in posledično naraščanje zasedenosti kapacitet bolnišničnih postelj, namenjenih bolnikom z boleznijo COVID-19. Ukrepi iz PKP10 bi naj pomagali pri preprečevanju širjenja, omilitve, obvladovanja, okrevanja in odprave posledic COVID-19 na področju zdravstva, dela, socialnega varstva in gospodarstva.

Spodnji pregled vključuje pregled pomembnejših sprememb, ki jih prinaša PKP10 na področju delovnega, gospodarskega in davčnega prava.

Vpliv PKP10 na področje delovnega prava

Vlada Republike Slovenije je v začetku novembra 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim nalaga obveznost izpolnjevanja pogoja PCT za čas opravljanja dela vsem delavcem in osebam, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu. Presejalno testiranje delavcev morajo zagotavljati delodajalci, PKP10 pa jim daje pravno podlago za finančno pomoč nakupa testov HAG za samotestiranje. Delodajalec je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca. Kot »delavec« se štejejo tudi samozaposleni, družbeniki ali delničarji gospodarske družbe, ki so hkrati poslovodje in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter kmetje in verski uslužbenci, ki so vključeni v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Delodajalec je upravičen do pomoči samo za tiste delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. Izplačilo pomoči bodo delodajalci lahko uveljavljali z izjavo, ki jo bodo predložili v informacijski sistem FURS. Število zaposlenih se šteje na dan omenjene izjave. Upravičeno obdobje je od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, z možnostjo podaljšanja za 5 mesecev. Zadnji dan za predložitev izjave je 15. februar 2022 (se lahko podaljša v primeru podaljšanja ukrepa), FURS pa bo pomoč izplačal v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022.

PKP10 podaljšuje obdobje možnosti izrabe letnega dopusta, ki ga delavci niso mogli izrabiti zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa COVID-19 ali zaradi posledic epidemije COVID-19. Letni dopust za leto 2020, ki ga delavci niso mogli izrabiti v letu 2021, imajo pravico izrabiti do 1. aprila 2022, letni dopust za leto 2021 pa lahko izrabijo do 31. decembra 2022.

S PKP10 se podaljšuje tudi poenostavljen način obveščanja dela na domu, o čemer smo že pisali v prispevku PKP6 – aktualni ukrepi za delodajalce. Na kratko, poenostavljen način obveščanja pomeni, da delodajalci pred začetkom opravljanja dela na domu, o tem obvestijo Inšpektorat Republike Slovenije za delo z izjavo, ki jo vložijo prek informacijskega sistema SPOT. Izjava mora vsebovati podatke o delodajalcu, o delavcu, ki bo opravljal delo na domu in morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavcev. Ukrep poenostavljenega načina obveščanja dela na domu je podaljšan do 31. decembra 2022.

Nadalje se s PKP10 podaljšujeta tudi ukrep nadomestila plače v primeru karantene in višje sile ter ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti. Ukrep nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile (tj. obveznost varstva otrok ali ustavitev javnega prevoza ali zaprtja mej), o katerem smo pisali v enem izmed naših predhodnih prispevkov, se podaljšuje do 31. marca 2022 (z možnostjo podaljšanja za 3 mesece). Do 28. februarja 2022 (z možnostjo podaljšanja za 3 mesece) se podaljšuje ukrep, ki delavcem omogoča koriščenje odsotnosti zaradi bolezni, brez da bi predložili zdravniško potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela. Delavec lahko omenjeni ukrep koristi samo v primeru odsotnosti, ki traja do tri zaporedne dni v kosu in največkrat enkrat v posameznem koledarskem letu.

Finančne spodbude za gospodarstvo

S PKP10 se podaljšuje ukrep omogočanja finančnih spodbud na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19 iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (»ZIUOOPE«). ZIUOOPE daje pravno podlago za dodeljevanje finančnih spodbud v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona. Upravičenec do finančnih spodbud je mikro, malo in srednje veliko podjetje1 ter veliko podjetje, ki se sooča z negativnimi posledicami epidemije. Finančna spodbuda se podeli na podlagi vloge, ki jo upravičenec odda na javni razpis ali javni poziv, in sicer v obliki odstotka financiranja projekta, pavšala ali drugih poenostavljenih oblik stroškov. Podrobnejše zahteve in v primeru javnega razpisa tudi merila za dodelitev finančne pomoči, določi minister, pristojen za gospodarstvo.

Nadalje je prek podjetniškega sklada predvidena tudi nova posojilna linija za likvidnosti, in sicer deset milijonov EUR letno za leti 2021 in 2022. Sredstva bo zagotovila država iz proračuna in jih za ta namen prenesla na sklad.

Odprava ovir pri izvedbi pomembnih investicij

Dne 31. 5. 2020 je začel veljati Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (»IZOOPIZG«), ki določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji bolezni COVID-19 in prednostno obravnavo teh investicij pri pristojnih organih. Vlada je na seznam pomembnih investicij uvrstila 349 projektov, seznam pa nato še razširila. IZOOPIZG bi se sprva moral uporabljati do 31. decembra 2021, s PKP10 pa je zakonodajalec podaljšal obdobje uporabe IZOOPIZG za 1 leto.

Ukrepi na področju davčnega prava

V preteklosti smo že pisali o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz blaga, ki je potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19. Pod katerimi kumulativno izpolnjenimi pogoji so dobave blaga oproščena plačila uvoznih dajatev in DDV, s pravico do odbitka DDV, si lahko preberete s klikom na prispevek. Skladno s PKP10 bo omenjeni ukrep oprostitve plačil veljal tudi v letu 2022.

Ostalo

Poleg zgoraj navedenega prinaša PKP10 tudi številne druge spremembe in novosti na drugih področjih, med katerimi velja omeniti zlasti lažje ustanavljanje javnih skladov s strani občin2, podaljšanje veljavnosti turističnih bonov 2020 do 30. junija 2022, izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem z nizkimi pokojninami in nekaterim drugim ranljivim skupinam oseb ter izplačilo dnevnega dodatka prostovoljcem, ki so sprejeli delo in delajo v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah ter pomagajo pri mobilnem cepljenju ali testiranju.


1. Mikro, malo ali srednje podjetje je definirano z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1).
2. Skladno s spremembami, ki izhajajo iz PKP10, lahko občina ustanovi javni sklad, če zagotovi namensko premoženje v vrednosti 2.500.00 EUR (prej 10.000.000 EUR).