1.6.2020
SPORI
> Preprečevanje in reševanje sporov

Postopki pred sodišči se nadaljujejo, roki ponovno tečejo, le dva tedna sodnih počitnic

V obdobju epidemije je bilo delo sodišč povečini prekinjeno oz. vsaj upočasnjeno. Sodišča – razen v nujnih zadevah – niso normalno delovala, niso odločala, niso pošiljala pošte, poleg tega pa je bil prekinjen tudi tek materialnih in procesnih rokov. S 1. 6. 2020 se vse to spreminja in se pravna ureditev vrača v stanje, kot je veljala pred epidemijo. Ena izmed novostih, ki se obetajo na področju sodnih postopkov, so skrajšane sodne počitnice.

Tek rokov se nadaljuje

Kot smo pisali že v naših prejšnjih prispevkih, je bil tek tako materialnih kot tudi procesnih rokov z ZZUSUDJZ1 z dnem 29. 3. 2020 prekinjen. Tek procesnih rokov je bil sicer prekinjen že prej z odredbo Vrhovnega sodišča RS, ki je začela veljati 16. 3. 2020. Oba ukrepa bosta z dnem 1. 6. 2020 prenehala, saj je Vlada RS dne 21. 5. 2020 sprejela sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe, v katerem je določila, da so ukrepi po ZZUSUDJZ prenehali veljati s 1. 6. 2020, prav tako pa je dne 27. 5. 2020 predsednik Vrhovnega sodišča RS odločil o preklicu zgoraj navedene odredbe; preklic je začel veljati dne 31. 5. 2020. S 1. 6. 2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

 Le dva tedna sodnih počitnic

Novi ZIUOOPE2, ki je začel veljati 31. 5. 2020, določa, da ne glede na določbe Zakona o sodiščih (»ZS«), sodišča v letu 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah v času od 1. 8. 2020 do 15. 8. 2020. Sodne počitnice letos torej ne bodo trajale od 15. 7. pa do 15. 8., kot je bilo to običajno, temveč bodo za polovico krajše.

Kako bo z roki v času sodnih počitnic?

V času sodnih počitnic velja, da razen v nujnih zadevah, procesni roki ne tečejo, prav tako pa se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice. Kot nujne zadeve se sicer štejejo:

 • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji
 • postopek v zadevah zavarovanja
 • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona
 • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah
 • menični in čekovni protesti ter menične tožbe
 • spori za objavo popravka objavljene informacije
 • popis zapustnikovega premoženja
 • zadeve prisilne poravnave in stečaja
 • druge zadeve, za katere tako določa zakon

Procesni roki, ki bodo prekinjeni, so na primer:

 • Rok za vložitev tožbe po 26(1) ZUS;
 • Rok za plačilo sodne takse;
 • Rok za vabilo na glavno obravnavo zaradi priprave na narok;
 • Rok za obnovo postopka (če se med sodnimi počitnicami seznanite z novimi dokazi, začne 30-dnevni rok teči po sodnih počitnicah);
 • Rok za vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave.

Prekinitev rokov v času sodnih počitnic pa ne velja za materialnopravne prekluzivne roke, kot so na primer:

 • Rok za uveljavljanje sodnega varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja, npr. tožba zaradi nezakonitosti odpovedi;
 • Rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (socialni spor);
 • Rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
 • Rok za vložitev tožbe za nedopustnost izvršbe iz člena 65(3) ZIZ.

Sodne počitnice tudi ne vplivajo na:

 • vročanje po določilih ZUP (roki začnejo teči naslednji dan po vročitvi, tudi če je bilo pisanje vročeno med sodnimi počitnicami);
 • vročanje drugih pisanj, ki niso sodna (na primer delodajalčevih odločitev);
 • tek roka za vložitev ustavne pritožbe.

V vsakem primeru priporočamo, da se v primeru dvoma o teku rokov pred tem posvetujete, ker ima zamuda materialnega roka za posledico izgubo pravice.


1. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 36/20 in 61/20) (»ZZUSUDJZ«).
2. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS št. 80/20) (»ZIUOOPE«).