13.3.2020
NEW
> Novice

Odredba Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih zaradi koronavirusa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zaradi nastanka izrednega dogodka, tj. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, danes, dne 13. 3. 2020, sprejelo odredbo o posebnih ukrepih, skladno s katero bodo lahko vsa sodišča od 16. 3. 2020 dalje opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah, ki so navedene v 83. členu Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se po zgoraj navedenem členu štejejo:

– preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
– postopek v zadevah zavarovanja,
– izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
– nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
– menični in čekovni protesti ter menične tožbe,
– spori za objavo popravka objavljene informacije,
– popis zapustnikovega premoženja,
– zadeve prisilne poravnave in stečaja,
– druge zadeve, za katere tako določa zakon.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki ne spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se prekličejo.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Predvideno je, da bodo odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi trajali do javno objavljenega preklica, vendar najdlje do 16. 5. 2020 (zakon trajanje ukrepov omejuje na dva meseca).

Posebej opozarjamo, da odredba Vrhovnega sodišča vpliva samo na procesne roke, ne pa tudi na materialnopravne prekluzivne roke, kot so na primer:

– rok za uveljavljanje sodnega varstva pravic delavcev iz delovnega razmerja, na pr. tožba zaradi nezakonitosti  odpovedi;1
– rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (socialni spor);2
– rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti;3
– rok za vložitev tožbe za nedopustnost izvršbe iz člena 65(3) ZIZ.4

V vsakem primeru priporočamo, da se v primeru dvoma o teku rokov pred tem posvetujete, ker ima zamuda materialnega roka za posledico izgubo pravice.

Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

– ne smejo vstopati v sodne stavbe;
– vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno;
– za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.


1. Sklep VSRS VIII Ips 304/2005, Sklep VSRS VIII Ips 252/2006.
2. Sklep VIII Ips 180/2006 z dne 25. 10. 2007.
3. Sklep VIII Ips 106/2007 z dne 25. 3. 2008.
4. Sklep VSM I Sp 394/2009 z dne 19. 5. 2009.