15.9.2021
DEL
> Delovno pravo

Novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT

Ob pojavu novega vala COVID-19 so bili sprejeti novi ukrepi, ki so namenjeni preverjanju izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni, testirani (»PCT«) in ki delodajalcem povzročajo nove izzive. Tako je danes stopil v veljavo novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja za skoraj vse zaposlene in uporabnike storitev. Ta prispevek pojasnjuje, kako lahko ravnajo delodajalci pri preverjanju PCT.

V zvezi z ukrepom obveznosti zagotavljanja pogoja PCT je po novem Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja PCT določena obveznost delodajalca, da preverja izpolnjevanje PCT. V ta namen lahko delodajalec zbira izjave s strani zaposlenih o tem, ali izpolnjujejo enega od pogojev PCT, če pa zaposleni pogoja PCT ne izpolnjujejo, lahko zagotovi testiranje (test HAG za samotestiranje, test HAG ali test PCR).

1. Kakšno ravnanje se pričakuje od delodajalcev za zagotavljanje pogoja PCT?

Novi Odlok določa, da preverjanje pogoja PCT organizira delodajalec in se opravlja z dokazili, ki so našteti v členu 2 Odloka (potrdilo o cepljenju, potrdilo o rezultatih testa itd.), kar pomeni, da imajo delodajalci glede organizacije preverjanja pogojev PCT odprte možnosti. Vendar pa je zbiranje podatkov delavcev omejeno s pravom varstva osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka, ki pogosto prejema prijave in vprašanja posameznikov glede zakonitosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju, je že potrdila, da delodajalec lahko take podatke zbira, če ima za to zakonito in ustrezno pravno podlago, torej če področni predpis to zahteva od delodajalca. V takšnem primeru naj delodajalec skladno z načelom najmanjšega obsega podatkov omeji obdelovanje podatkov zgolj na tiste, ki so ustrezni in relevantni za takšen namen. Navedeno pomeni, da so delodajalci zelo omejeni pri hranjenju podatkov. Tako imajo delodajalci po novem odloku na voljo dva načina zbiranja podatkov za namen zagotavljanja pogoja PCT:

1. Delavec poda izjavo, da izpolnjuje pogoj PCT

Delodajalec lahko za namen zagotavljanja izpolnjevanja PCT zbira izjave svojih delavcev, da izpolnjujejo relevantni pogoj PCT in datum, do katerega velja njegovo izpolnjevanje pogoja. Odgovorna oseba pri delodajalcu pregleda delavčevo izjavo in preveri njeno resničnost z vpogledom v potrdilo, ki izkazuje pogoj PCT. Pri tem velja izpostaviti, da delodajalec po našem mnenju nima podlage za zbiranje potrdil za pogoj PCT, niti ni podlage, da bi vodil evidence o tem, ali so tisti, ki izpolnjujejo pogoj PCT, cepljeni, prebolevniki ali testirani. Lahko pa odgovorna oseba delodajalca o vpogledu v potrdilo in pristnosti izjave naredi uradni zaznamek, ki ga lahko hrani do predložitve nove izjave oziroma samo do takrat, ko je še vedno potrebna za izkazovanje izpolnjevanja obveznosti skladno z Odlokom, nakar mora takšen uradni zaznamek zapisniško uničiti. Slednje je pomembno za dokazovanje v postopku inšpekcijskega nadzora.

2. Delodajalec organizira samotestiranje s hitrimi testi (test HAG za samotestiranje)

V tem primeru Odlok predvideva, da delodajalec pripravi in predloži delavcu evidenčni list. Delavec izpolni evidenčni list s podatki glede datuma samotestiranja, rezultata testa in s svojim podpisom. Odlok pa ne predvideva, da bi moral delavec predložiti rezultate testa delodajalcu na vpogled, temveč zadostuje predložitev pravilno izpolnjenega evidenčnega lista. Odgovorna oseba delodajalca nato evidenčni list hrani do predložitve novega evidenčnega lista. Pri samotestiranju je določeno, da se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih. Pri predložitvi novega evidenčnega lista se mora starega zapisniško uničiti. Slednje je ravno tako pomembno za dokazovanje v postopku inšpekcijskega nadzora.

2. Kako lahko ravna delodajalec, če delavec odkloni testiranje?

V primeru, da delavec odkloni testiranje oziroma podajo izjave o izpolnjevanju PCT ali vpogled v potrdilo, ima delodajalec naslednje možnosti:

  1. kršitve obravnava kot lažjo kršitev obveznosti v okviru disciplinskih postopkov in z disciplinskimi sankcijami (pred izrekom disciplinske sankcije je treba delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor, potem pa se mu lahko izreče še opomin oziroma drugo disciplinsko sankcijo);
  2. uvede postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (pri odpovedi je treba paziti na postopek in roke za zakonito redno odpoved iz krivdnega razloga).

Vrednotenje teže kršitve je odvisno tudi od vrednot, interesov in specifičnih okoliščin pri delodajalcu, kar svetujemo, da se uredi z internim pravilnikom o disciplinskem postopku in postopkih odpovedi. Pomembno je, da se pri sankcioniranju kršitev obravnava vse zaposlene, ki odklanjajo PCT, enako. Prav tako je pomembno, da se delavcu ob vsaki odklonitvi predložitve izjave o izpolnjevanju pogoja PCT izroči prepoved opravljanja dela in naslednji dan ponovno omogoči testiranje na delovnem mestu ter opozorilo glede nadaljnjih posledic nespoštovanja obveznosti.

3. Kako mora delodajalec ravnati pri pošiljanju svojih delavcev k poslovnim partnerjem?

Kadar delodajalec pošlje delavca na obisk k poslovnim partnerjem, bo delavec za opravljanje svojega dela tudi moral izpolnjevati pogoj PCT. V takem primeru pa opozarjamo, da samotestiranje (test HAG za samotestiranje) ne bo zadoščalo. Prav tako za takšne delavce v namen dokazovanja izpolnjevanja pogojev PCT delodajalec ne more podati izjave, da izpolnjujejo pogoj PCT. Zato je treba delavcem, ki gredo na obisk k poslovnim partnerjem in ki nimajo potrdila o cepljenju ali ustreznega potrdila o prebolelosti, zagotoviti navadni hitri ali PCR test.

Podobna situacija nastane, če bo delavec za opravljanje svojega dela postal uporabnik storitev. Do takšne situacije pride, če mora delavec za namen opravljanja svojega dela npr. natankati svoj ali službeni avtomobil. V navedeni situaciji bo delavec moral izpolnjevati pogoj PCT, za katerega ne bo zadostovalo samotestiranje (test HAG za samotestiranje), temveč bo treba ravno tako zagotoviti navadni hitri ali PCR test.