18.3.2020
FIN
> Bančništvo in finance

V pripravi je Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (NA VOLJO POSODOBLJENA OBJAVA)

Vlada pripravlja Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (»Zakon«) zaradi preprečevanja likvidnostnih težav podjetij, ki so dolžniki bank. Zagotoviti se želi ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji zaradi posledic epidemije virusa SARS-CoV-2.

(OPOMBA: Dne 30. 3. 2020 smo objavili posodobljeno različico tega prispevka, ki je na voljo na povezavi https://www.jadek-pensa.si/sprejet-je-bil-zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok-posodobljeno-30-3-2020/)

Skladno z Zakonom, ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prenehal veljati 18 mesecev od razglasitve konca epidemije, bodo banke lahko odobrile odlog plačila obveznosti (le) gospodarskim subjektom, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, oziroma v primeru delodajalcev, ki imajo status fizičnih oseb, ali pa so samozaposleni ali nosilci kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Interventni ukrep se bo nanašal na enostranski odlog plačila obveznosti (če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo) za obdobje 12 mesecev po uveljavitvi predloga Zakona. Banka in kreditojemalec se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen, za kreditojemalca bolj ugoden odlog.

Odlog plačila po tem Zakonu bo pomenil:
(i) Prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga.
(ii) Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila.
(iii) Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe.
(iv) Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.

Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb bo veljal tudi za nova posojila, ki bodo odobrena v obdobju veljavnosti tega zakona.

Kreditojemalec bo moral na banko vložiti vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, in sicer najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa. Vsebina vloge je predpisana upoštevaje velikost družbe ter specifične situacije dejavnosti.

V vlogi bo gospodarska družba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med mikro, majhna ali srednje velika podjetja, ter zadruga, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, morala ugotoviti in utemeljiti, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge javne dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter bo v ta namen predložila opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev.

Poslovni položaj bo morala še posebej utemeljiti gospodarska družba, ki se skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velika podjetja. Ker se za velike družbe pričakuje, da imajo vzpostavljene ustreznejše varovalke za varovanje likvidnosti, bodo morale še posebej utemeljiti, da bi plačilo obveznosti do bank ogrozilo njihovo solventnost.

Opisa poslovnega položaja kreditojemalca zaradi posledic virusa ter izjave o poravnanih davčnih obveznostih pa ne bo potrebno prilagati tistim subjektom, katerih dejavnost (prodaja storitve oziroma blaga) je bila zaradi virusa z vladnim ali občinskim odlokom začasno prepovedana.

Kreditojemalec, ki mora pripraviti opis poslovnega položaja, mora tudi enkrat mesečno poročati banki o svojem poslovnem položaju.

Banka, ki kreditojemalcu neutemeljeno ne bi odobrila odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, se bo lahko kaznovala za prekršek z globo od 80.000 EUR do 500.000 EUR.