6.11.2017
DAV
> Davčno pravo

Spremembe v sistemu obdavčitve dohodkov v tujino napotenih delavcev

Državni zbor je februarja letos sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), čigar namen je ureditev čezmejnega izvajanja storitev znotraj Evropske unije. Ker se bo zakon začel uporabljati 1. januarja 2018, so do takrat potrebne tudi ustrezne spremembe v slovenski davčni zakonodaji. Vlada je konec septembra zato v obravnavo po nujnem postopku poslala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Čeprav se predlog zakona ne nanaša le na vprašanje čezmejnega izvajanja storitev, je močno osredotočen na urejanje čezmejnih napotitev delavcev. Kot je navedeno v predlogu Vlade, je cilj relevantnega dela zakona »izboljšanje konkurenčne slike Slovenije, ohranjanje in ustvarjanja novih delovnih mest v Sloveniji ter ustvarjanje dodane vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini ali prinesejo iz tujine, s tem pa tudi ustvarjanje kakovostnejših delovnih mest«. Za doseganje teh ciljev sta v predlogu predvideni dve glavni rešitvi.

Prvič, pod določenimi pogoji se v davčno osnovo napotenih delavcev ne bo všteval znesek dohodka iz naslova napotitve v višini 20 % plače oziroma nadomestila (vendar ne več kot 1.000 EUR za izplačila v posameznem mesecu). Pogoji za navedeno zmanjšanje davčne osnove so naslednji: časovni pogoj (napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni), pogoj oddaljenosti (kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je oddaljen od kraja napotitve več kot 200 km), pogoj nerezidentstva (delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident države napotitve) in pogoj zneska plače (za delo v okviru napotitve je zagotovljena plača v višini najmanj 1,5‑kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji; ta pogoj je namenjen preprečevanju t. i. ‘socialnega dumpinga’). Ob tem je treba opozoriti še, da se bo znižana davčna osnova uporabila le za dohodke, izplačane v največ 60 mesecih v obdobju 10 let od prve napotitve.

Drugič, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne bodo vštevala povračila za tri vrste stroškov v zvezi z napotitvijo: stroške prehrane med delom, stroške prevoza in stroške za prenočišče. Povračilo za stroške prehrane med delom se ne bo vštevalo v davčno osnovo do višine, ki jo določi vlada, povečane za 80 %. Prav tako se v davčno osnovo ne bo vštevalo povračilo stroškov prevoza med običajnim prebivališčem v času napotitve in mestom opravljanja dela v kraju napotitve ter prevoza v kraj napotitve ob začetku napotitve in za prevoz iz kraja napotitve ob koncu napotitve. Nazadnje, za začasne napotitve, ki bodo trajalo neprekinjeno do največ 30 dni, se v davčno osnovo ne bo vštevalo niti povračilo stroškov za prenočišče.

S svojim predlogom želi Vlada uskladiti sistem obdavčitve dohodkov z novo sprejeto zakonodajo na področju čezmejnih napotitev delavcev. Če bo zakon sprejet, kar se pričakuje v naslednjih tednih, obstoječe anomalije v sistemu obdavčitve dohodkov v tujino napotenih delavcev ne bi smele več predstavljati znatnejše ovire za napotitve.