27.11.2020
COV
> COVID-19

Pregled pomembnejših določb PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19)

Kot posledica naraščanja okužb z virusom COVID-19 in zaradi naraščanja zasedenosti bolnišničnih postelj, je Vlada RS dne 18. 10. 2020 ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki je bila 18. 11. 2020 podaljšana. Zakonodajalec je zato s PKP6 določil začasne ukrepe za omilitev posledic vpliva drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Cilj zakona je predvsem varovanje zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu. PKP6 je bil objavljen v Uradnem listu dne 27. 11. 2020, v veljavo pa je stopil dan po objavi.

Spodnji pregled vključuje pomembnejše določbe PKP6 za gospodarske osebe. Nekatera področja PKP6 smo obravnavali v ločenih prispevkih, zato jih spodnji pregled ne obravnava. Tako so ukrepi, ki se dotikajo delovnopravnega področja, obravnavani v prispevku z naslovom PKP6 – aktualni ukrepi za delodajalce, ki ga najdete tudi na naši spletni strani med objavami in na tej povezavi. Ukrepi, ki posegajo na področje vodenja upravnih postopkov, so obravnavani v prispevku z naslovom Sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) – posebna ureditev vodenja postopkov ob izrednih dogodkih, ki ga najdete na tej povezavi. Ukrepi, ki posegajo na področje ZGD-1 pa se nahajajo v prispevku z naslovom Sklic in izvedba skupščine kapitalske gospodarske družbe v času ukrepov za omejitev širjenja COVID-19 in ga na tej povezavi.

Prav tako pa je v pripravi članek, ki bo obravnaval prejete državne pomoči z vidika konkurenčnega prava, kar lahko bistveno vpliva na upravičenost do državne pomoči. Omenjen članek lahko pričakujete na naši spletni strani v ponedeljek. V pripravi je tudi prispevek, ki se bo dotaknil vseh ukrepov na področja kmetijstva, zato ga kmalu lahko pričakujete na naši spletni strani.

Ukrepi s področja financ

S PKP6 je razširjen krog upravičencev, ki lahko koristijo ukrep odloga obveznosti iz naslova bančnih posojil. Omogočen je odlog obveznosti iz naslova bančnih posojil za 12 mesecev, pod pogojem, da obveznosti do dne 19. 10. 2020 še niso zapadle. Vlogo je potrebno na banko oddati do dne 31. 12. 2020, na banki pa je obveznost odobriti odlog do dne 31. 1. 2021. Navedeno velja tudi za nekatere kreditne pogodbe, ki so bile na novo sklenjene v času veljavnosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Z omenjenim členom se zato omogoči odlog plačila kreditnih obveznosti predvsem tistim, ki so v času veljavnosti ZIUOPOK prevzeli nove kreditne obveznosti, vendar so se z novo razglasitvijo epidemije ponovno znašli v likvidnostnih težavah (na primer zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti). Kreditojemalci, katerih obveznosti so že bile predmet odloga, bodo lahko za ponoven odlog zaprosili zgolj v primeru, da do razglasitve druge epidemije virusa COVID-19 obveznosti iz kreditne pogodbe še niso zapadle v plačilo. S PKP6 je omogočen odlog obveznosti iz kreditnih pogodb tudi osebam, ki niso državljani Republike Slovenije, vendar imajo v Republiki Sloveniji registrirano začasno ali stalno prebivališče. Prav tako je s PKP6 olajšano dokazovanje izpolnjevanja pogoja plačila vseh prispevkov in davkov, saj je mogoče izpolnjevanje tega pogoja dokazati že z izjavo.

S PKP6 je prav tako povišan najvišji dovoljen skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega je zavarovanje s poroštvom prevzela Republika Slovenija. Na podlagi člena 2 PKP6 je tako najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za izpolnitev katerega jamči Republika Slovenija, povišan na 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 ali dvojni znesek stroškov dela za leto 2019.

Zaradi novo nastalih omejitev pri poslovanju gospodarskih subjektov PKP6 podaljšuje upravičenost gospodarskih subjektov do ukrepa odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Na podlagi PKP6 je tako mogoče vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe vložiti najkasneje v 12 mesecih po preklicu epidemije. Vloge v zvezi z odlogom plačila kreditov javnih skladov pa je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2021.

Pomoč v obliki kritja fiksnih stroškov

PKP6 zaradi slabe gospodarske slike, ko marsikatera gospodarska družba ne sme poslovati, predvideva tudi kritje dela fiksnih stroškov. PKP6 predvideva pogoje glede upravičencev, ki lahko zahtevajo povračilo dela fiksnih stroškov, kot tudi način izračuna zneska pomoči ter postopek uveljavitve povračila.

Upravičene osebe so pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred 1. 9. 2020, ki imajo vsaj enega zaposlenega, oziroma samozaposlenega ali družbenika, delničarja (tudi ustanovitelja zadruge ali zavoda) ali poslovodjo, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi člena 16 ZPIZ-2. Prav tako mora upravičena oseba izpolnjevati pogoj, da svoje dejavnosti ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 (upad prihodkov za vsaj 30 % glede na enako obdobje lani). Prav tako na dan 31. december 2019 ne sme biti podjetje v težavah. Upravičena oseba mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Znesek nekritih stroškov se izračuna glede na upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju (od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020), v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019, in sicer:

 • v primeru upada prihodkov med 30 % in vključno 70 % v upravičenem obdobju znaša višina nekritih fiksnih stroškov 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019,
 • v primeru upada prihodkov nad 70 % v upravičenem obdobju znaša višina nekritih fiksnih stroškov 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019.

Določene so tudi absolutne omejitve prejetega zneska, in sicer:

 • na znesek 1000 EUR mesečno na redno zaposlenega za nedoločen čas ali samozaposlenega, družbenika, delničarja, ustanovitelja zadruge ali zavoda ali poslovodjo, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi člena 16 ZPIZ-2 v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020,
 • na 70 % neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oz. 90 % neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju.

Prav tako je določena absolutna omejitev na podlagi določb začasnega okvirja Evropske komisije za ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVD-19.

Glede postopka velja izpostaviti, da morajo upravičenci preko informacijskega sistema FURS podati izjavo na Finančno upravo RS o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta 2020, ki jo morajo vložiti najkasneje do 31. 12. 2020. Izplačilo bodo upravičenci prejeli 20. dne v naslednjem mesecu, pri čemer se upravičenost do državne pomoči ugotavlja naknadno.

Kot omenjeno v uvodu, bo v ponedeljek objavljen tudi članek, ki bo to državno pomoč obravnaval z vidika konkurenčnega prava. Ta vidik lahko pomembno vpliva na upravičenost subjektov do prejema državne pomoči. V tem članku bo več zapisanega tudi glede Začasnega okvirja Evropske komisije za ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVD-19.

Odlog plačila celotne ali dela najemnine, kadar je lastnik država ali samoupravne skupnosti

PKP6 omogoča razbremenitev plačila nekaterih stroškov tudi v primeru najemojemalcev poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti. Pogoji, da je omogočena oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine, so:

 • upravičenci so samo najemniki poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti,
 • upravičeni so samo najemniki, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, oziroma jim ni bilo dopustno opravljati gospodarske dejavnosti,
 • obdobje trajanja oprostitve predstavlja obdobje razglašene epidemije, oziroma obdobje, ko ni bilo dopustno opravljati gospodarske dejavnosti, od vključno 19. 10. 2020 dalje,
 • izpolnjeni morajo biti pogoji iz Začasnega okvirja Evropske komisije za ukrepe državnih pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (najemnik ni podjetje v težavah na dan 31. 12. 2019, skupni znesek prejete državne pomoči ne presega omejitev po Začasnem okvirju).

Ukrepi na področju davčnega prava

1. DDV

Za obdobje od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021, so dobave zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj EU, iz seznama blaga, ki ga določi vlada in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost ob uvozu v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 103I z dne 3. 4. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020, oproščene plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. a) blago je namenjeno za:
 • brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke b) tega odstavka, ali
 • brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz točke b) tega odstavka
 1. b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice Evropske unije pridobi druga oseba za račun teh organov in organizacij.

Bistvena razlika v uveljavljanju oprostitve DDV od dobav zaščitne in medicinske opreme predvidena v PKP6 (glede na oprostitev, ki je bila na voljo v času od 13. 3. 2020 do 31. 7. 2020 in predvidena v PKP2) je v tem, da se oprostitev lahko uporablja v kolikor je blago namenjeno za brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so bile izbruhu izpostavljene ali pa se z njim spopadajo. V spomladanskem času se je navedena oprostitev namreč lahko uporabljala le, če je bilo blago namenjeno za brezplačno uporabo subjektom, ki so opravljali zdravstveno dejavnost, v zvezi z zdravstveno oskrbo oseb, ki jih je prizadela epidemija.

2. ODLOG PLAČILA DAVČNIH OBVEZNOSTI IN OBROČNO PLAČEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI

Davčnim zavezancem se do 31. 12. 2020 lahko na njihovo prošnjo dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije COVID-19 – odlog velja tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (Vlada lahko ta ukrep podaljša še za obdobje šest mesecev).

Podrobnosti o postopku oddaje vloge ter o pogojih za odlog plačila oziroma obročno plačevanje so opisane v naši objavi z dne 30.4.2020 Pravni razmisleki o likvidnosti.1

Ukrepi na področju energetike

Zaradi posledic epidemije je investitorjem projektov, ki so vključeni v podporno shemo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na podlagi Energetskega zakona zakonodajalec s členom 101 PKP6 olajšal doseganje predvidenih terminskih planov. Rok za pridobitev deklaracije za proizvodnjo napravo za proizvodne naprave, ki ne presegajo 125 MW nazivne moči ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki ne presegajo 200 MW nazivne moči, se podaljša za 2 leti in tako znaša 7 let od vročitve sklepa o potrditvi projekta.

Ukrepi na področju javnega naročanja

Na področju javnega naročanja je PKP6 olajšal dokazni standard glede neobstoja razlogov za izključitev iz in glede izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja, kot jih določa člen 77 ZJN-2. Če kandidat ali ponudnik, iz razlogov, povezanih s preprečevanjem epidemije COVID-19, ne more zagotoviti ustreznih dokazil, oziroma do takšnih dokazil ne more dostopati naročnik, kadar jih je dolžan pridobiti naročnik, se v takšnih primerih glede na člen 105 PKP6 lahko upošteva kot zadosten dokaz tudi izjava, dana v prijavi ali ponudbi ter tudi izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od štirih mesecev.


1. https://www.jadek-pensa.si/pravni-razmisleki-o-likvidnosti-posodobljeno-30-4-2020/