4.2.2021
DEL
> Delovno pravo

PKP8 – aktualni ukrepi za delodajalce

Dne 2. 2. 2021 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (»ZDUOP« ali »PKP8«). PKP8 bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Glede na to, da Državni svet ni izglasoval veta, pričakujemo, da bo PKP8 objavljen v Uradnem listu kmalu. Opozorili bi še, da se posamezne določbe uporabljajo retroaktivno. PKP8 nekoliko spreminja predhodno uveljavljene ukrepe ter jih podaljšuje – tako podaljšuje ukrep povračila nadomestila za čakanje na delo do 30. 4. 2021 in možnostjo, da vlada obdobje podaljša do najdlje 30. 6. 2021, podaljšuje tudi možnost 3-dnevne bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika do konca leta 2021, dodatno pa vključuje prepoved izplačila nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu in dobičkov za leto 2021 ali v letu 2021 v primeru, da družba koristi ukrep subvencioniranega krajšega delovnega časa. Obenem PKP8 uvaja nekaj novih ukrepov za delodajalce, med katerimi velja izpostaviti subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021 in znižanje najnižje osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost na minimalno plačo v drugi polovici leta 2021.. Spremembe predhodno uveljavljenih ukrepov in novi ukrepi bodo opisani v nadaljevanju. Še vedno nadaljujemo s spremljanjem pojasnil pristojnih organov glede interventnih ukrepov in skladno s tem posodabljamo prispevke ter relevantne pravne informacije objavljamo na naši spletni strani. Skupaj nam bo uspelo, ostanimo zdravi!

ZAČASNO ČAKANJE NA DELO

1. PODALJŠANJE UKREPA

Pogoji za odreditev začasnega čakanja na delo skladno s PKP8 v nekaterih delih ostajajo enaki kot s PKP6 in po predhodnih ureditvah.

Skladno s PKP8 je delavce mogoče napotiti na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. PKP8 določa, da lahko Vlada s sklepom ukrep podaljša največ dvakrat za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2021.

2. KAKŠNA BO VIŠINA NADOMESTILA IN KAKŠNA BO VIŠINA POVRAČILA?

Delavci so v času čakanja na delo upravičeni do nadomestila v višini 80% osnove.

Delodajalec lahko dobi povrnjeno izplačano nadomestilo v višini 80% izplačanega nadomestila plače, s tem da je zgornja višina izplačanega nadomestila omejena na višino povprečne plače v RS za mesec oktober (1.821,44 EUR bruto). RS krije nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja (bruto I). V primeru, da je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, je upravičen do nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Izjemoma so do 100% povračila izplačanega nadomestila za plače upravičeni delodajalci, pri katerih skupni znesek državnih pomoči ni presegel 1,8 milijona  eurov na posamezno podjetje (vključno s pomočjo, ki jo bo delodajalec prejel po tem ukrepu); posebne omejitve so določene za dejavnosti ribištva in kmetijstva.

3. KDO SO UPRAVIČENCI?

Po PKP8 so do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo upravičeni tisti delodajalci, ki so v Republiki Sloveniji registrirani najpozneje na dan 31. 12. 2020, ki delavcem ne morejo začasno zagotavljati dela in jim bodo po njihovi oceni:

 • prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20% glede na leto 2019 oziroma 2020;
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021 so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021.

PKP8 določa, da lahko pravico do delnega povračila nadomestila plače v 8 dneh od uveljavitve PKP8 uveljavi tudi delodajalec, ki je izpolnjeval pogoje po PKP5  in je delavce napotil na začasno čakanje na delo v obdobju od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021. V tem primeru država krije nadomestilo plače s prispevki delavca (bruto I).

4. UVELJAVLJANJE PRAVICE

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo oziroma v osmih dneh od uveljavitve PKP8, v kolikor so bili delavci napoteni na čakanje v obdobju od 16 do 31. januarja 2021.

Delodajalec v vlogi določi, ali bo uveljavljal povračilo v višini 80 ali 100% izplačanega nadomestila, pri čemer mora za slednje vlogi za uveljavitev povračila predložiti izjavo, da skupni znesek državnih pomoči ne bo presegel 1,8 milijona evrov.

ZRSZ bo o vlogah predvidoma odločal v 15. dneh od vložitve vloge s sklepom. Zoper sklep ni pritožbe, temveč je potrebno sprožiti upravni spor.

5. KAKŠNE SO OMEJITVE IN OBVEZNOSTI ZA DELODAJALCE?

Tudi po PKP8 enako kot po PKP6 velja, da delodajalec v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila:

 • ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razlogadelavcem, ki jih je napotil na začasno čakanje na delo,
 • ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov. Večje število delavcev lahko delodajalec odpusti le, če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil pravice do povračila nadomestila plače po tem zakonu ali po prejšnjih protikoronskih zakonodajnih paketih;
 • mora obveščati ZSRS v kolikor pozove delava nazaj na delo.

6. VRAČILO POVRNJENIH NADOMESTIL PLAČE

IZPLAČILA NAGRAD POSLOVODSTVU

Delodajalci, ki so prejeli prejelo povračilo nadomestila plače po PKP8, morajo sredstva vrniti v primeru, da so v letu 2021 oziroma za leto 2021 od 1. 2. 2021 dalje:

 • izplačali dobiček
 • pridobili lastne delnice ali lastne poslovne deleže
 • izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

O izplačilu mora delodajalec obvestiti FURS najpozneje v 2 mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prejema subvencije.

NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV

Če delodajalec naknadno ugotovi, da ni izpolnil pogoja upada prihodkov, mora o tem obvestiti FURS najpozneje:

 • do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 (do 31. 3. 2022 oziroma v 3 mesecih po preteku poslovnega leta za preteklo poslovno leto);
 • oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021
 • oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021;

in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

OBROČNO VRAČILO POMOČI

PKP8 enako kot PKP7 ureja možnost obročnega vračila pomoči, ki ga lahko dovolita FURS ali ZRSZ v največ 6 mesečnih obrokih v obdobju 6 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.

SUBVENCIONIRANJE KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA

7. KDO SO UPRAVIČENCI?

Ukrep subvencioniranja krajšega delovnega časa je še vedno v osnovi urejen s PKP3, podaljšan pa je bil s PKP7.

PKP8 širi upravičence do subvencioniranja skrajšanega delovnega časa tako, da lahko pravico do subvencije od 1. 2. 2021 uveljavlja tudi delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 18. 10. 2020 (po prejšnji ureditvi 13. 3. 2020) ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila pred 18. 10. 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in
 • po njegovi oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90% dela.

8. PREPOVED IZPLAČILA DOBIČKOV ALI NAGRAD POSLOVODSTVU

PKP8 določa obveznost vračila prejetih subvencij za delodajalce, ki so v letu 2021 oziroma za leto 2021 od 1. 1. 2021 dalje (pri povračilu nadomestila za čakanje na delo pa od 1. 2. 2021) izplačali dobiček, pridobili lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

O izplačilu mora delodajalec obvestiti FURS najpozneje v 2 mesecih po izplačilu. Tudi v tem primeru je po odobritvi možno obročno vračilo subvencije.

SUBVENCIONIRANJE DVIGA MINIMALNE PLAČE

9. KAKŠNA JE VIŠINA SUBVENCIJE IN ZA KATERE DELAVCE JE PREDVIDENA?

PKP8 uveljavlja mesečno subvencijo v višini 50 EUR kot povračilo dela dviga minimalne plače.

Delodajalci so upravičeni do subvencije za vsakega delavca, za katerega plača za polni delovni čas brez dodatkov ne presega zakonsko določene minimalne plače.

Za delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in delavce, ki delo opravijo v krajšem delovnem času od polnega, je delodajalec upravičen do sorazmernega dela subvencije.

10. OBDOBJE SUBVENCIONIRANJA

Delodajalec je do subvencije upravičen od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

11. OMEJITVE ZA DELODAJALCE

PKP8 enako kot za povračilo izplačanega nadomestila za čakanje na delu določa omejitev za delodajalce glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere so prejemali subvencijo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen, če je bil program presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo PKP8.

Drugače kot pri povračilu nadomestila za čakanje na delo pa PKP8 pri subvenciji minimalne plače določa prepoved odpuščanja za čas prejemanja subvencije in še 3 mesece po tem.

Prav tako PKP8 enako kot za povračilo nadomestila za čakanje na delu določa obveznost vračila subvencije za delodajalce, ki so v letu 2021 oz. za leto 2021 izplačali dobiček, pridobili lastne delnice ali lastne poslovne deleže ali izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, vendar velja že za izplačila od 1. 1. 2021 (pri nadomestilu za čakanje pa od 1. 2. 2021).

12. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE

Delodajalci morajo za pridobitev subvencije preko eDavkov predložiti izjavo v elektronski obliki, s katero izjavljajo, da so zaposlenemu obračunali in izplačali plačo in podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Izjavo mora delodajalec predložiti najpozneje do konca meseca za subvencijo za prejšnji mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021.

FURS bo izplačal subvencijo najpozneje do 20. v mesecu po mesecu oddaje izjave.

Tudi v primeru vračanja subvencije za minimalno plačo je mogoče obročno vračilo pomoči, če tako dovoli FURS.

OSTALI UKREPI

13. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI

PKP8 podaljšuje ukrep kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do konca leta 2021. Delavec je lahko odsoten do 3 zaporedne dni v kosu, največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

14. KRIZNI DODATEK TUDI ZAPOSLENIM, KI SO PREJELI PLAČILO ZA POSLOVNO USPEŠNOST

PKP7 je uvedel obveznost delodajalca, da določenim zaposlenim izplača krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. PKP8 spreminja upravičence do izplačila kriznega dodatka za nazaj tako, da so do kriznega dodatka lahko upravičeni tudi zaposleni, ki so prejeli nagrado za poslovno uspešnost (t.i. božičnico). Do kriznega dodatka je upravičen vsak zaposleni, ki dela in čigar izplačana mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače (to je 1.881,16 EUR bruto).

Krizni dodatek mora delodajalec upravičenim zaposlenim, ki ga še niso prejeli, izplačati ob plači za mesec januar 2021.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka na podlagi PKP 8 se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Delodajalec lahko povračilo izplačanega kriznega dodatka uveljavi prek portala e-Davki. Izjavo morajo delodajalci oddati do konca marca 2021 v elektronski obliki.

FURS bo delodajalcem izplačal povračilo kriznega dodatka na podlag PKP8 najpozneje do 20. 4. 2021.

15. ZNIŽANJE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA DELAVCE V DRUGI POLOVICI LETA 2021

PKP8 zaradi epidemije in dviga minimalne plače določa nižjo najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost za plače in nadomestila plače, ki jih delodajalci izplačujejo za mesece od julija 2021 do vključno decembra 2021.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost po PKP8 za plače izplačane od julija 2021 do decembra 2021 je minimalna plača (1.024,24 EUR), namesto 60% povprečne plače.