20.7.2017
FIN
> Bančništvo in finance

Nova uredba o prospektu

Danes, 20. julija 2017, začne veljati t.i. Uredba o prospektu1, ki določa načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu znotraj Evropske unije. Uredba o prospektu, ki bo v vseh državah članicah EU neposredno uporabljiva bo razveljavila in nadomestila do sedaj veljavno Direktivo o prospektu2 ter tudi ustrezne določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki so bile sprejete na podlagi direktive.

Kljub temu, da Uredba o prospektu v veljavo stopi danes, se bo v celoti začela uporabljati šele 21. julija 2019. Z današnjim dnem stopijo v veljavo samo določene nove izjeme od zahteve po objavi prospekta, ki se nanašajo na vrednostne papirje, ki so zamenljivi z vrednostnimi papirji, ki so že bili uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu, v večini primerov le, če ti zamenljivi vrednostni papirji ne presegajo 20% vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu.3

Nova uredba sicer gradi na obstoječem okviru, ki ga je postavila Direktiva o prospektu in ohranja ključno načelo enotnega potnega lista (t.i. passporting), nadzora domače države članice ter visoko stopnjo varstva vlagateljev preko informacijskih dolžnosti. Uredba o prospektu pa zaradi visokih stroškov priprave prospekta prinaša določene nove izjeme in poenostavitve prospekta v določenih primerih – poenostavitve so tako predvidena za izdaje vrednostnih papirjev za majhna in srednja podjetja, za sekundarno izdajo ter t.i. Prospekt EU za rast. Uredba nadalje deloma prenavlja vsebino samega prospekta, da bi vlagateljem omogočila sprejetje čim bolj premišljene odločitve o vlaganju.

V prihodnje je poleg začetka uporabe ostalih določb Uredbe o prospektu pričakovati tudi uredbo 2. stopnje (Level 2 Regulation), ki bo podrobneje urejala posamezne tehnične vidike priprave, potrditve in objave prospekta.


1. UREDBA (EU) 2017/1129 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES, dostopna na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1129&from=EN

2. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES

3. Gre za točke (a), (b) in (c) ter drugi odstavek člena 1(5) Uredbe o prospektu.