23.10.2017
OS POD
> Varstvo osebnih podatkov

Nova tobačna zakonodaja v Sloveniji

Z dnem 11.3.2017 je v veljavo stopil novi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (»ZOUTPI«), ki v zvezi s prodajo tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji uvaja nekatere pomembne spremembe. Z novim zakonom je bila v slovenski pravni red implementirana Direktiva 2014/40/EU, glavni namen zakona pa je preprečiti mladim, da bi začeli ali nadaljevali s kajenjem, kot tudi zmanjšati število bolezni in smrti, ki jih povzroča kajenje, ter implementirati učinkovit sistem nadzora.

Prispevek predstavlja samo nekatere pomembne spremembe, ki jih uvaja nova zakonodaja. Ker nekatere od teh sprememb od proizvajalcev zahtevajo, da le-ti spremenijo svoje proizvode in/ali njihovo embalažo, ZOUTPI predvideva različna prehodna obdobja in roke, do katerih je potrebno proizvode uskladiti z novo zakonodajo. Tudi ti so predstavljeni v tem prispevku.

Pomembno spremembo glede na dosedanjo zakonodajo predstavlja prepoved dajanja na trg cigaret in tobaka za zvijanje, ki imajo značilno aromo, ter ki vsebujejo aromatične snovi v kateri koli od komponent (filtri, papir, ovoji ali kapsule), ali imajo tehnične značilnosti, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa tobačnega izdelka. »Značilna aroma« skladno z ZOUTPI pomeni »jasno prepoznaven vonj ali okus, razen vonja ali okusa tobaka, ki nastane z dodatkom ali kombinacijo dodatkov, vključno, vendar ne izključno, z aromo sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola ali vanilje, ki jo je mogoče zaznati pred ali med uporabo tobačnega izdelka.« Tobačne izdelke, ki imajo značilno aromo in obseg njihove prodaje predstavlja 3 odstotke ali več v posamezni kategoriji izdelkov EU, bo prepovedano dajati na trg od 20. maja 2020.

Prav tako novi zakon uvaja nekatere spremembe v zvezi z zdravstvenimi opozorili, in sicer v zvezi z njihovim izgledom, velikostjo in postavitvijo na izdelkih, zahteva pa predvsem, da zdravstvena opozorila prekrivajo večji del embalaže. Vsak zavojček in zunanja embalaža tobačnih izdelkov za kajenje mora imeti splošno, informativno in sestavljeno zdravstveno opozorilo. Nova zakonodaja ureja tudi elektronske cigarete in tudi za njihovo embalažo določa zahteve v zvezi z zdravstvenimi opozorili. Zahteva, da morajo biti sestavljena opozorila prikazana na gornjem robu zavojčka in zunanje embalaže ter biti obrnjena v isto smer kot vsi drugi podatki, navedeni na površini embalaže, se začne uporabljati 20. maja 2019. Do uveljavitve te določbe je na zavojčkih iz kartona sestavljeno zdravstveno opozorilo, ki se natisne na zadnji površini, neposredno pod davčno znamko. Pri zavojčkih, narejenih iz mehkega materiala, se odobri pravokotna površina, namenjena za davčno znamko, katere višina ne presega 13 mm med gornjim robom zavojčka in gornjim robom sestavljenih zdravstvenih opozoril.

Nove omejitve oziroma zahteve se nanašajo tudi na velikost zavojčkov, natančneje po novem velja, da mora zavojček cigaret vsebovati najmanj 20 cigaret, zavojček tobaka za zvijanje pa najmanj 30 g tobaka. ZOUTPI zahteva, da je zavojček cigaret kvadraste oblike, iz kartona ali mehkega materiala, in ki se odpira tako, da se potem, ko je bil prvič odprt, ne da ponovno zapreti ali zapečatiti, razen z zavihkom ali pregibnim pokrovčkom. Prav tako so predpisane barve zavojčkov ter postavitev besedila, ki navaja znamko (pri čemer se znamka in ime vrste cigaret lahko pojavita samo po enkrat na točno določenih površinah). ZOUTPI predvideva sprejetje pravilnika, ki bo podrobneje predpisoval barvo embalaže in tako zagotovil poenoten videz embalaže. V času pisanja tega prispevka tak pravilnik še ni bil sprejet, je pa dne 2.10.2017 Ministrstvo za zdravje poslalo predlog pravilnika v enomesečno javno obravnavo. Določbe novega zakona, ki določajo barvo in odtenek, ki se lahko uporabi za embalažo tobačnih izdelkov in posameznih cigaret ter določbe, ki določajo pravila za navajanje znamke, imena in vrste tobačnih izdelkov, podatkov o proizvajalcu in številu cigaret oziroma masi tobaka za zvijanje, črtni kodi, drugi identifikacijski oznaki ali varnostnem elementu na embalaži se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.

Nove določbe ZOUTPI o sledljivosti in varnostnih elementih se za cigarete in tobak za zvijanje začnejo uporabljati 20. maja 2019, za druge tobačne izdelke pa 20. maja 2024.

Novi ZOUTPI izrecno zahteva obvezno obvestilo o novih tobačnih izdelkih Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano pred nameravanim dajanjem izdelka na trg. Prav tako morajo proizvajalci in/ali uvozniki poročati o vseh spremembah sestavin proizvoda, če le-te vplivajo na podatke, ki so bili sporočeni, preden je bil izdelek dan na trg. Obe obveznosti je potrebno izpolniti preden je novi ali spremenjeni tobačni izdelek dan na trg, zahteva pa velja tudi za elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje le-teh (obveščanje mora biti izvedeno 6 mesecev vnaprej).

Po novem se zahteva tudi obvezno dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Dovoljenje izda za ministrstvo za posamezen poslovni prostor, velja pa pet let od dneva izdaje (z možnostjo podaljšanja, vsakokrat za pet let).

Novi ZOUTPI uvaja tudi nove prepovedi, in sicer prepoveduje dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov prek interneta, telekomunikacij ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije ali čezmejno prodajo na daljavo, prav tako pa tudi prodajo s prodajnih mest, ki se premikajo (pri čemer kioski, postavljeni v skladu z določbami predpisov lokalnih skupnosti, ne štejejo za premična prodajna mesta).