19.3.2020
DAV
> Davčno pravo

Neobdavčeno nadomestilo delavcu za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu

Delavcu se lahko povrne stroške, ki mu nastanejo v zvezi z opravljanjem dela na domu, kot so primeroma stroški za energijo (elektrika), vodo, vzdrževanje strojev in opreme, telefona in interneta, višina nadomestila pa se določi s pogodbo o zaposlitvi in mora temeljiti na realni kalkulacij.

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, ki je izplačano v skladu z delovnopravnimi predpisi oziroma pod pogojem, da:

─ je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca,
─ gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela,
─ je nadomestilo določeno na podlagi izračuna realnih stroškov in predstavlja utemeljen in razumen znesek,
─ višina ne presega 5 % mesečne plače delojemalca oziroma 5 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (1.806 EUR za januar 2020).

Znesek izplačanega nadomestila se v delu, ki presega neobdavčen znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca.

Delojemalec lahko uveljavlja tudi dejanske stroške, ki so mu nastali v zvezi z uporabo lastnih sredstev v okviru opravljanja dela na domu, pri čemer mora biti iz pogodbe med delojemalcem in delodajalcem razvidno, da ta lastna sredstva zagotavlja delojemalec in je zato tudi upravičen do nadomestila za uporabo teh sredstev. Dejanske stroške delojemalec uveljavlja na podlagi dokazil v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.