25.11.2020
M&A
> Prevzemi in združitve

Ključni koncepti skupnih vlaganj in energetika

Joint venture (»JV«, po slovensko izraz skupna vlaganja ali skupno podjetje) bi lahko opisali kot sodelovanje dveh ali več partnerjev z namenom, da v skupnem poslovnem podjemu združijo in delijo kapital, komplementarne vire, znanje, tehnologije, trge, tveganja in donos. Tema je zanimiva, ker je dober preplet različnih področji, s katerimi se ukvarjamo. Urejanje skupnih vlaganj od pravnikov zahteva veliko kreativnosti, ker so pogodbena razmerja redno zelo specifično urejena. Potrebno je kreirati zavezujoč okvir, ki še vedno omogoča fleksibilnost, da projekt v spremenljivih in nepredvidljivih okoliščinah lahko uspe. Tema je aktualna, ker se lahko številni energetski projekti urejajo v okviru skupnih vlaganj.

Temelj joint venture je partnerstvo, ki se ustanovi za določen projekt in je zato običajno omejeno z namenom, obsegom in trajanjem.

Razlogi za ustanovitev: vstop na nov trg, skupni dostop do novih distribucijskih ali dobavnih kanalov, delitev znanja, preseganje pravnih omejitev, financiranje večjih projektov. En partner je običajno v domačem geografski ali produktnem trgu, in preko joint venture omogoči vstop na ta trg drugemu partnerju. Običajno so prispevki vsakega partnerja različni, medsebojno komplementarni in ustrezajo partnerjevim sposobnostim in tržnim prednostim. Preko joint venture družbe sklepajo strateška zavezništva.

Pri skupnih vlaganjih se pojavljajo sledeče številne pravne teme:

 • oblika, upravljanje in kontrola (korporacijsko pravo)
 • zagotavljanje virov kapitala/dolga in delitev dobičkov (finančno pravo)
 • vstop in izhod (transakcije)
 • komercialne in licenčne pogodbe (konkurenčno in civilno pravo)

Joint venture so bazirani na pravno zavezujoči dokumentaciji, ki mora upoštevati, da so to razmerja, ki so dolgoročna in odvisna od razvoja okoliščin in dogodkov v prihodnosti.

Oblike:

 • Pogodbeni
 • Novoustanovljena kapitalske družbe za dolgoročne, večje investicije, kjer je potreben družbeniški dogovor
 • Hub
 • Joint venture za nakup tarče preko katere se vodi posel
 • Multinacionalka kupi določen manjšinski delež v lokalnem partnerju z opcijo, da odkupi kontrolo, ko se posel razvije
 • Povezani posli so lahko: posojila, distribucijske pogodbe, licenčne pogodbe, pogodbe o zagotavljanju storitev, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o raziskavah in razvoju, itd.

Koncept: presoja joint venture zaradi skladnosti s pravili konkurence

Priglasitev in presoja koncentracije je potreba samo pri polno delujočih skupnih podjetjih (full function vs. cooperative).  To so joint venutre, ki na trajajoči osnovi opravlja vse funkcije samostojnega ekonomskega subjekta in zato pomeni koncentracijo. Priglasitev potrebna po sklenitvi pogodbe, ampak pred pridobitvijo kontrole.

10. člen ZPOmK-1: Za koncentracijo gre pri trajnejših spremembah kontrole nad podjetjem […] kadar dve ali več neodvisnih podjetij ustanovi skupno podjetje, ki opravlja vse funkcije samostojnega podjetja z daljšim trajanjem.

Joint venture mora poslovati na trgu kot neodvisni akter in enako drugi igralci. Izvajati mora dejavnosti, ki ni samo opravljanje posebne funkcije za partnerje. Recimo joint venture za raziskave in razvoj običajno ni polno delujoč. Samo izgradnja projekta, brez upravljanja, običajno tudi ni nujno polno delujoč joint venture. 3 leta delovanja in 50 % prodaje tretjim je čez palec nekako meja pri presoji samostojnega ekonomskega subjekta.

Kontrolo pomenijo pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki ob upoštevanju vseh okoliščin zagotavljajo izvajanje odločilnega vpliva nad tem podjetjem, zlasti:

 • lastništvo
 • odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali sklepe organov.

Sprejem strateških odločitev, poslovnih načrtov, menjava poslovodji redno vodi do kontrole.

Koncept: omejitve konkurence in zagotavljanje izključnosti

Omejitve, ki so sicer prepovedane (kartel), so v okviru joint venture lahko dopustne, če gre za pomožne omejitve (ancillary restraints). To so omejitve, ki so:

 • pomožne glavnemu namenu koncentracije,
 • z njo tesno povezane,
 • objektivno potrebne za uspeh JV ter
 • so sorazmerne.

Pametni dogovori predvidevajo določene spremenljive okoliščine in s tem v zvezi zagotavljajo prilagodljivost glede izključnosti in prepovedi konkurence. Fleksibilnost klavzul omejevanja konkurence in izključnosti je pomembna.

Izjeme so lahko*:

 • predhodno poslovanje partnerja
 • določeno začetno obdobje
 • omejene količine na strani partnerjev dopustne

Dogodki, ki stranke razbremenjujejo omejitve konkurence ali zahtev po izključnosti*:

 • izhod partnerja iz JV
 • sprememba kontrole v partnerju (s strani konkurenta)
 • nove poslovne priložnosti (ali mora partner najprej ponuditi priložnosti JV)
 • tehnološki napredek
 • partner pridobi kontrolo nad konkurentom
 • slab poslovni rezultat JV

Koncept: zastoj v odločanju in reševanje sporov

Pogodba mora omogočati poslovodstvu, da sprejema dobre odločitve in jih izvrši. Potrebno je zagotoviti pozitivno interakcijo in dialog med odločevalci.

Zaradi dolgotrajnosti joint venture razmerji so v pogodbe redno inkorporirane obsežne klavzule za razreševanje zastojev v odločanju. Če v organih joint venutre ni soglasja o ključnih zadevah v določenem roku se sproži jasno definiran postopek eskalacije, kar pomeni, da se problem in odločitev prenese s strani organov joint venture po naprej dogovorjeni strukturi odločevalcev na nivo partnerjev. Na koncu vse do predsednikov uprav, da zastoj ali nesporazum razrešijo sporazumno. Če do določenega časa sporazum ni možen, so v pogodbi vgrajeni dodatni mehanizmi za razrešitev razmerja:

 • nakup/prodaja deležev med partnerji
 • začetek prodajnega postopka tretjemu
 • likvidacija

Energetika

Joint venture je aktualen predvsem v projektih, kjer so potrebna investicijska vlaganja, zagotavljanje kapitala, delitev tveganj in posebno znanje ter tehnologija, ko en partner projekta ne zmore ali želi izvesti sam. Uporablja se za vstope na nove trge, ko lokalni partner zagotovi poznano ime, svoje omrežje, poznavanje okolja in strank, drug partner pa tehnologijo, znanje in izkušnje glede izvedbe projekta in kapital. Zlasti je struktura joint venture koristna pri razvoju projektov in investicij v obnovljive vire energije.