8.1.2018
OS POD
> Varstvo osebnih podatkov

Informacije o dejanskem lastništvu in registraciji v skladu s četrto direktivo proti pranju denarja

Četrta direktiva proti pranju denarja (Direktiva (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015) je bila prenesena v slovenski pravni red s sprejetjem novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Uradni list RS št. 68/16; »ZPPDFT-1«), ki je začel veljati 19. novembra 2016.

Poslovni subjekti morajo:

 • ugotoviti podatke o svojih dejanskih lastnikih,
 • vzpostaviti in upravljati natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih,
 • pet let hraniti podatke in dokumente o dejanskih lastnikih in
 • podatke o dejanskih lastnikih vnesti v register dejanskih lastnikov.

V register dejanskih lastnikov se vpišejo naslednji podatki o dejanskih lastnikih:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega in začasnega prebivališča,
 • datum rojstva,
 • davčna številka,
 • državljanstvo,
 • višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter
 • datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra.

Poslovni subjekti so dolžni v register dejanskih lastnikov vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register, če niso vpisani v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe podatkov.

Že vzpostavljeni in registrirani poslovni subjekti morajo ugotoviti podatke o svojem dejanskem lastništvu v roku enega leta od začetka veljave ZPPDFT-1 (kar pomeni do 19. novembra 2017) in morajo te podatke vnesti v register dejanskega lastništva v roku 14 mesecev od začetka veljave ZPPDFT-1 (kar pomeni do 19. januarja 2018).

Obvezani subjekti morajo ugotoviti podatke o dejanskem lastništvu svojih strank v roku dveh let od začetka veljave ZPPDFT-1 (kar pomeni do 19. novembra 2018).

Podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem bivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra so javni in brezplačno dostopni na spletni strani upravljavca registra.

Organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča, pravne osebe, ki izvajajo preizkus poznavanja stranke, ter osebe, ki izkažejo upravičen interes v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, imajo poleg pravice dostopa do javno dostopnih podatkov tudi pravico dostopa do podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov.

Register dejanskih lastnikov je že bil vzpostavljen in že sprejema registracije. Register dejanskih lastnikov bo javno dostopen od 19. januarja 2018.