Področje dela

Delovno pravo

Pri opravljanju naših storitev in nalog na področju delovnega prava se zavedamo, da je razmerje med delavci in delodajalci še posebej pomembno, saj le dobro sodelovanje in urejeno delovno okolje lahko prineseta optimalne rezultate. Delujemo kot svetovalci za delodajalce glede vseh vprašanj delovnega prava, bodisi v obliki izdelave pravnega mnenja ali pa pri iskanju rešitev za že obstoječe probleme. Pri pripravi internih aktov podjetji, ki urejajo področja zaposlovanja, pogodb o zaposlitvi in managerskih pogodb, spoštujemo 10 univerzalnih načel UN Global Compact in skrbimo, da je spoštovanje človekovih pravic in delavskih standardov upoštevano na uravnotežen način. Po sprejetju internih aktov izvajamo izobraževanja in tako poskrbimo, da se doseže namen njihovega sprejetja in da je kršitev čim manj.

Strankam pomagamo pri pogajanjih s sindikati in sveti delavcev ter jim svetujemo pri večjih reorganizacijah, večjih odpustih in tudi pri postopkih prestrukturiranja (bodisi kot del insolvenčnih postopkov ali redne reorganizacije). Izvajamo tudi delovnopravno mediacijo med delodajalci in zaposlenimi, ki je usmerjena v ohranitev delovnega razmerja in njegovo izboljšanje.

Kadar ohranitev delovnopravnega razmerja ni mogoča oziroma ni v interesu vpletenih, se zavedamo, da postaja področje delovnega prava vedno bolj kompleksno, še zlasti pri urejanju individualnih delovnih razmerij. Delovnopravna zakonodaja zahteva odlično poznavanje in razumevanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilno izvedbo postopkov (tudi z vključitvijo sindikata, kadar je potrebno) in poznavanje sistema ugotavljanja disciplinske odgovornosti ter sodnih postopkov. Slednje je pomembno predvsem, kadar je dokazno breme na delodajalcu.

Zahtevno uresničevanje strogih pravil delovnopravne zakonodaje in prevalitev dokaznega bremena na delodajalca v morebitnih sodnih postopkih sta razloga, zaradi katerih se delodajalci vedno pogosteje obračajo po pomoč in nasvet k zunanjim strokovnjakom. Naša pisarna na podlagi bogatih izkušenj ter poznavanja in razumevanja delovnopravne zakonodaje zagotavlja pomoč pri pravilni izvedbi in zakonitosti postopkov, kar je ključni predpogoj za uspeh v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, v okviru katerih se med drugim odloča o pravicah in obveznostih delavcev.

Ravno zaradi našega poznavanja delovnopravnih standardov in naše zavezanosti k spoštovanju slednjih enako kot delodajalcem nudimo naše storitve tudi delavcem v primerih diskriminatornih praks delodajalcev, trpinčenj na delovnih mestih in nasploh, ko so pravice delavcev kršene.

Kontaktne osebe