4.5.2020
FIN
> Bančništvo in finance

Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev v luči zadnjih sprememb in dopolnitev Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (»ZIUZEOP-A«)

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP oziroma t. i. »MEGA KORONA ZAKON«), ki je začel veljati 11. 4. 2020, je spremenil Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (»ZIUOPOK«), ki določenim kreditojemalcem omogoča odlog plačila obveznosti po kreditnih pogodbah.

Več o ZIUOPOK na povezavah: https://www.jadek-pensa.si/v-pripravi-je-zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev/ in https://www.jadek-pensa.si/sprejet-je-bil-zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok-posodobljeno-30-3-2020/.

Več o spremembah, ki jih je glede odloga plačila obveznosti kreditojemalcev po ZIUOPOK prinesel ZIUZEOP, na povezavi: https://www.jadek-pensa.si/pregled-pomembnejsih-dolozb-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-mega-korona-zakon/.

Novela ZIUZEOP-A prinaša spremembe (ki so spodaj označene odebeljeno) predvsem glede ureditve poroštvene obveznosti Republike Slovenije banki (ali hranilnici) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev po ZIUOPOK:

  • ZIUZEOP-A prinaša časovno omejitev prepovedi izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov za tiste kreditojemalce, ki so gospodarske družbe in jim je banka odobrila odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe skladno z ZIUOPOK. Prepoved velja od vložitve vloge za odlog plačila obveznosti do prenehanja pravice banke do uveljavljanja pravice do poroštva.
  • Poroštvena obveznost Republike Slovenije obsega obveznosti kreditojemalcev, ki na dan 31. decembra 2019 niso šteli za podjetja v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
  • Spreminja se tudi višina poroštvene obveznosti Republike Slovenije, in sicer 25 oz. 50 % zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajstih mesecev, za katerega je bil dogovorjen odlog.
  • Poroštvo je nepreklicno, brezpogojno in se unovči na prvi pisni poziv banke, vendar sedaj zakon izrecno določa, da za poroštvo veljajo omejitve iz 3.2. točke iz Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (2020/C 91 I/01)1, ki določajo, kdaj je državna pomoč (v obliki novih državnih jamstev za posojila) združljiva z notranjim trgom in pravili o državnih pomočeh za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki.
  • Banka mora SID banki posredovati zahtevo za izpolnitev poroštvene obveznosti RS najkasneje v 12 mesecih po izteku obdobja odloga plačila obveznosti, o tem pa obvestiti tudi kreditojemalca.
  • Novela bankam nalaga obveznost, da v primeru insolvenčnega ali likvidacijskega postopka, uvedenega nad kreditojemalcem, poročajo o vsaki priglašeni terjatvi oziroma postopku SID banki, najpozneje 14 dni pred iztekom roka za prijavo terjatve v postopku.

1. Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651.